Usługi

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ KANCELARIĘ TO MIĘDZY INNYMI:

 • reprezentowanie klientów Kancelarii przed:
  • sądami powszechnymi w sprawach cywilnych, gospodarczych, w tym też udział w negocjacjach ugodowych w postępowaniu sądowym,
  • sądami administracyjnymi;
  • organami administracji państwowej m.in. Ministrem Infrastruktury, Ministrem Gospodarki, Ministrem Środowiska, Urzędem Patentowym, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta,
  • organami podatkowymi, ZUS i GUS,
  • organami jednostek samorządu terytorialnego (np. Prezydentem M. St. Warszawy);
 • obsługa korporacyjna przedsiębiorców w tym spółek prawa handlowego, w szczególności:
  • opracowywanie protokołów Zgromadzeń Wspólników i Walnych Zgromadzeń, posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej,
  • opracowywanie regulaminów, zarządzeń,
  • opracowywanie procedur związanych z ochroną danych osobowych,
  • przeprowadzanie procedur łączenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • postępowania w przedmiocie zgłoszenia zamiaru koncentracji,
  • obsługa prawna klientów w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
   w tym przygotowywanie umów o pracę i dokumentów związanych ze stosunkiem pracy,
  • reprezentowanie klientów przed ZUS, sądami pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • przygotowywanie opinii prawnych, memorandów i informacji prawnych, wyjaśnianie problemów prawnych na podstawie analizy przepisów prawa;
 • monitorowanie stanu zmieniających się przepisów prawa i opracowywanie optymalnych rozwiązań prawnych dla klientów Kancelarii;
 • przygotowywanie, negocjowanie i opiniowanie umów z zakresu prawa cywilnego, handlowego, praw autorskich, prawa gospodarczego,
  a w szczególności umów o świadczenie usług (m.in. medycznych, informatycznych, najmu, public relations),
  w tym też usług świadczonych drogą elektroniczną, ramowych umów o współpracy, umów sprzedaży udziałów, akcji, nieruchomości i ruchomości, umów związanych z realizacją inwestycji budowlanych oraz ogólnych warunków umów sprzedaży i dostawy;
 • przygotowywanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego;
 • przygotowywanie pozwów, pism procesowych, apelacji, wniosków egzekucyjnych, wniosków o upadłość, zgłoszeń wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, odwołań, skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego i skarg kasacyjnych.